go top

whoremonger
[ˈhɔːmʌŋɡə] [ˈhɔːrˈmɑːŋɡər]

  • n. 拉皮条者;嫖客

英英释义

whoremonger [ 'hɔ:mʌŋɡə, -,mɔŋ- ]

以上来源于: WordNet

 柯林斯英汉双解大词典 

whoremonger /ˈhɔːˌmʌŋɡə/

  • 1. 

    N a person who consorts with whores; lecher 拉皮条者; 淫棍

同近义词同根词

词根: whoremaster

n.

whoremaster 嫖客;拉皮条者

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定