go top

whoremaster
[ˈhɔːmɑːstə] [ˈhɔːrˌmæstər]

  • n. 嫖客;拉皮条者

英英释义

whoremaster [ 'hɔ:,mɑ:stə, -,mæs- ]

以上来源于: WordNet

 柯林斯英汉双解大词典 

whoremaster /ˈhɔːˌmɑːstə/

  • 1. 

    N a person who consorts with or procures whores 拉皮条者; 嫖客 [archaic]

同近义词同根词

词根: whoremonger

n.

whoremonger 拉皮条者;嫖客

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定