go top

kilolitre
[ˈkɪləʊˌliːtə(r)]

  • n. 千升

网络释义专业释义英英释义

  千升

... kiloliter千升 kilolitre千升 kilomegahertz千兆赫 ...

基于2486个网页-相关网页

短语

kl kilolitre 千升

kiloliter kilolitre 千升

  • 千升

·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress

kilolitre [ 'kiləu,li:tə ]

以上来源于: WordNet

 柯林斯英汉双解大词典 

kilolitre /ˈkɪləʊˌliːtə/

  • 1. 

    N one thousand litres 千升 ( symbol: kl)

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定