go top

您要找的是不是:

wuchangwòchuáng lie in bed

wòchuáng lie in bed

网络释义

  卧床

... 肿 肿 zhǒng swelling; swollen 卧床 卧床 wòchuáng lie in bed 卧 卧 wò lie; crouch (for animals and birds) ...

基于1个网页-相关网页

有道翻译

wòchuáng lie in bed

Wòchuáng躺在床上

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定