go top

您要找的是不是:

waizhaiwài zhài foreign debt

wài zhài foreign debt

网络释义

  外债

几乎不 几乎不 jī hū bù hardly; seems not 外债 外债 wài zhài foreign debt 生活水准 生活水准 shēnghuó shuǐzhǔn n. standard of living .

基于4个网页-相关网页

有道翻译

wài zhài foreign debt

Wài zhài外债

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定