go top

您要找的是不是:

tǐxian xiàn to embody

tǐ xiàn to embody

网络释义

  体现

集中体现 集中体现 jízhōng tiěxiàn embody a concentrated reflection of 体现 体现 tǐ xiàn to embody; to reflect; to incarnate 依赖 依赖 yī lài to depend on; to be dependent on ..

基于2个网页-相关网页

有道翻译

tǐ xiàn to embody

Tǐ xiàn来体现

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定