go top

lòu xí corrupt practice

网络释义

  陋习

...国人 国人 guó rén compatriots (literary); fellow countrymen 陋习 陋习 lòu xí corrupt practice; bad habits; malpractice 陋 陋 lòu low; humble; plain; ugly; mean; vulgar ..

基于1个网页-相关网页

有道翻译

lòu xí corrupt practice

Lòu xí腐败行为

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定