go top

jigaboo
[ˈdʒɪɡəbuː]

 • n. 黑人

网络释义英英释义

  黑人

... jig 快舞 jigaboo 黑人 Jig-adjusted 粗调的 ...

基于78个网页-相关网页

  差别用语

Jig可以是下列意思: 吉格 差别用语(Jigaboo) 治具 Jig浏览器 1个..

基于12个网页-相关网页

jigaboo [ 'dʒiɡəbu: ]

以上来源于: WordNet

双语例句

 • Ten Jigaboo boys went out to dine.

  小兵人,外出吃饭。

  youdao

 • Ten Jigaboo boys went out to dine;

  小兵人,外出吃饭;

  youdao

更多双语例句
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定