go top

Nasrani
[næz'rɑ:ni]

  • n. 基督徒(伊斯兰教徒用语)

英英释义

Nasrani

  • abstract: The Nasrani or Saint Thomas Christians are an ancient community of Christians from Kerala, India.

以上来源于: WordNet

同近义词

  • n. 基督徒(伊斯兰教徒用语)
  • Christian

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定